Switch vs Lookup inclusion test

Benchmark created on


Description

Check if the key is a known string

Setup

const keys = ['bgb', 'bgf', 'bgq', 'bgr', 'bmb', 'bmf', 'bmq', 'bmr', 'bpb', 'bpf', 'bpq', 'bpr', 'bqb', 'bqf', 'bqq', 'bqr', 'mgb', 'mgf', 'mgq', 'mgr', 'mmb', 'mmf', 'mmq', 'mmr', 'mpb', 'mpf', 'mpq', 'mpr', 'mqb', 'mqf', 'mqq', 'mqr', 'sgb', 'sgf', 'sgq', 'sgr', 'smb', 'smf', 'smq', 'smr', 'spb', 'spf', 'spq', 'spr', 'sqb', 'sqf', 'sqq', 'sqr', 'vgb', 'vgf', 'vgq', 'vgr', 'vmb', 'vmf', 'vmq', 'vmr', 'vpb', 'vpf', 'vpq', 'vpr', 'vqb', 'vqf', 'vqq', 'vqr'];
function runWithSwitch(key) {
  switch (key) {
    case 'bgb':
    case 'bgf':
    case 'bgq':
    case 'bgr':
    case 'bmb':
    case 'bmf':
    case 'bmq':
    case 'bmr':
    case 'bpb':
    case 'bpf':
    case 'bpq':
    case 'bpr':
    case 'bqb':
    case 'bqf':
    case 'bqq':
    case 'bqr':
    case 'mgb':
    case 'mgf':
    case 'mgq':
    case 'mgr':
    case 'mmb':
    case 'mmf':
    case 'mmq':
    case 'mmr':
    case 'mpb':
    case 'mpf':
    case 'mpq':
    case 'mpr':
    case 'mqb':
    case 'mqf':
    case 'mqq':
    case 'mqr':
    case 'sgb':
    case 'sgf':
    case 'sgq':
    case 'sgr':
    case 'smb':
    case 'smf':
    case 'smq':
    case 'smr':
    case 'spb':
    case 'spf':
    case 'spq':
    case 'spr':
    case 'sqb':
    case 'sqf':
    case 'sqq':
    case 'sqr':
    case 'vgb':
    case 'vgf':
    case 'vgq':
    case 'vgr':
    case 'vmb':
    case 'vmf':
    case 'vmq':
    case 'vmr':
    case 'vpb':
    case 'vpf':
    case 'vpq':
    case 'vpr':
    case 'vqb':
    case 'vqf':
    case 'vqq':
    case 'vqr': return true;
    default: return false;
  }
}
const DATA = {
  "bgb": true,
  "bgf": true,
  "bgq": true,
  "bgr": true,
  "bmb": true,
  "bmf": true,
  "bmq": true,
  "bmr": true,
  "bpb": true,
  "bpf": true,
  "bpq": true,
  "bpr": true,
  "bqb": true,
  "bqf": true,
  "bqq": true,
  "bqr": true,
  "mgb": true,
  "mgf": true,
  "mgq": true,
  "mgr": true,
  "mmb": true,
  "mmf": true,
  "mmq": true,
  "mmr": true,
  "mpb": true,
  "mpf": true,
  "mpq": true,
  "mpr": true,
  "mqb": true,
  "mqf": true,
  "mqq": true,
  "mqr": true,
  "sgb": true,
  "sgf": true,
  "sgq": true,
  "sgr": true,
  "smb": true,
  "smf": true,
  "smq": true,
  "smr": true,
  "spb": true,
  "spf": true,
  "spq": true,
  "spr": true,
  "sqb": true,
  "sqf": true,
  "sqq": true,
  "sqr": true,
  "vgb": true,
  "vgf": true,
  "vgq": true,
  "vgr": true,
  "vmb": true,
  "vmf": true,
  "vmq": true,
  "vmr": true,
  "vpb": true,
  "vpf": true,
  "vpq": true,
  "vpr": true,
  "vqb": true,
  "vqf": true,
  "vqq": true,
  "vqr": true
};
function runWithLookupValue(key) {
  return Boolean(DATA[key]);
}
function runWithLookupIn(key) {
  return key in DATA;
}

const seq = Array.from({length: 200}, () => Math.random() < 0.5 ? 'xxx' : keys[Math.floor(Math.random() * keys.length)]);

Test runner

Ready to run.

Testing in
TestOps/sec
Switch
seq.map(runWithSwitch);
ready
Lookup value
seq.map(runWithLookupValue);
ready
Lookup using "in"
seq.map(runWithLookupIn);
ready

Revisions

You can edit these tests or add more tests to this page by appending /edit to the URL.