Switch vs object lookup (v2)

Revision 2 of this benchmark created on


Description

Big branching on string values using switch or object lookup

Setup

const keys = ['agb', 'agi', 'agj', 'agm', 'ahb', 'ahi', 'ahj', 'ahm', 'atb', 'ati', 'atj', 'atm', 'axb', 'axi', 'axj', 'axm', 'fgb', 'fgi', 'fgj', 'fgm', 'fhb', 'fhi', 'fhj', 'fhm', 'ftb', 'fti', 'ftj', 'ftm', 'fxb', 'fxi', 'fxj', 'fxm', 'mgb', 'mgi', 'mgj', 'mgm', 'mhb', 'mhi', 'mhj', 'mhm', 'mtb', 'mti', 'mtj', 'mtm', 'mxb', 'mxi', 'mxj', 'mxm', 'tgb', 'tgi', 'tgj', 'tgm', 'thb', 'thi', 'thj', 'thm', 'ttb', 'tti', 'ttj', 'ttm', 'txb', 'txi', 'txj', 'txm', 'xxx'];
function runWithSwitch(key) {
  switch (key) {
    case 'agb': return 224250;
    case 'agi': return 480189;
    case 'agj': return 615054;
    case 'agm': return 964110;
    case 'ahb': return 379048;
    case 'ahi': return 118729;
    case 'ahj': return 499083;
    case 'ahm': return 295370;
    case 'atb': return 417127;
    case 'ati': return 307290;
    case 'atj': return 291255;
    case 'atm': return 29732;
    case 'axb': return 563482;
    case 'axi': return 64168;
    case 'axj': return 403358;
    case 'axm': return 331689;
    case 'fgb': return 870996;
    case 'fgi': return 241458;
    case 'fgj': return 615119;
    case 'fgm': return 222771;
    case 'fhb': return 898129;
    case 'fhi': return 369524;
    case 'fhj': return 228697;
    case 'fhm': return 266049;
    case 'ftb': return 868375;
    case 'fti': return 931981;
    case 'ftj': return 240061;
    case 'ftm': return 18130;
    case 'fxb': return 722916;
    case 'fxi': return 252100;
    case 'fxj': return 865328;
    case 'fxm': return 27946;
    case 'mgb': return 955507;
    case 'mgi': return 256735;
    case 'mgj': return 751968;
    case 'mgm': return 564802;
    case 'mhb': return 175261;
    case 'mhi': return 801536;
    case 'mhj': return 932507;
    case 'mhm': return 927466;
    case 'mtb': return 317865;
    case 'mti': return 447089;
    case 'mtj': return 821203;
    case 'mtm': return 710167;
    case 'mxb': return 216529;
    case 'mxi': return 101492;
    case 'mxj': return 188696;
    case 'mxm': return 203702;
    case 'tgb': return 815993;
    case 'tgi': return 192610;
    case 'tgj': return 154180;
    case 'tgm': return 999495;
    case 'thb': return 445672;
    case 'thi': return 853681;
    case 'thj': return 357307;
    case 'thm': return 916684;
    case 'ttb': return 288744;
    case 'tti': return 102020;
    case 'ttj': return 469320;
    case 'ttm': return 266505;
    case 'txb': return 636695;
    case 'txi': return 334826;
    case 'txj': return 741742;
    case 'txm': return 542771;
    default: return -1;
  }
}

const DATA = {
  "agb": 224250,
  "agi": 480189,
  "agj": 615054,
  "agm": 964110,
  "ahb": 379048,
  "ahi": 118729,
  "ahj": 499083,
  "ahm": 295370,
  "atb": 417127,
  "ati": 307290,
  "atj": 291255,
  "atm": 29732,
  "axb": 563482,
  "axi": 64168,
  "axj": 403358,
  "axm": 331689,
  "fgb": 870996,
  "fgi": 241458,
  "fgj": 615119,
  "fgm": 222771,
  "fhb": 898129,
  "fhi": 369524,
  "fhj": 228697,
  "fhm": 266049,
  "ftb": 868375,
  "fti": 931981,
  "ftj": 240061,
  "ftm": 18130,
  "fxb": 722916,
  "fxi": 252100,
  "fxj": 865328,
  "fxm": 27946,
  "mgb": 955507,
  "mgi": 256735,
  "mgj": 751968,
  "mgm": 564802,
  "mhb": 175261,
  "mhi": 801536,
  "mhj": 932507,
  "mhm": 927466,
  "mtb": 317865,
  "mti": 447089,
  "mtj": 821203,
  "mtm": 710167,
  "mxb": 216529,
  "mxi": 101492,
  "mxj": 188696,
  "mxm": 203702,
  "tgb": 815993,
  "tgi": 192610,
  "tgj": 154180,
  "tgm": 999495,
  "thb": 445672,
  "thi": 853681,
  "thj": 357307,
  "thm": 916684,
  "ttb": 288744,
  "tti": 102020,
  "ttj": 469320,
  "ttm": 266505,
  "txb": 636695,
  "txi": 334826,
  "txj": 741742,
  "txm": 542771
};

function runWithLookup(key) {
  return DATA[key] || -1;
}

const seq = Array.from({length: 200}, () => keys[Math.floor(Math.random() * keys.length)]);


Test runner

Ready to run.

Testing in
TestOps/sec
Switch
seq.map(runWithSwitch)
ready
Lookup
seq.map(runWithLookup)
ready

Revisions

You can edit these tests or add more tests to this page by appending /edit to the URL.